Ešte stále máte v banke peniaze aneb. prečo využíva N. M. poštový platobný styk v 21. storočí?

 
 
OD ZAČIATKU:

 
1)

Na základe tohto zákona http://www.zakonypreludi .sk/zz/1996-118#f5466119   bol vytvorený FOV - Fond na ochranu vkladov !!!

§ 2

Úvodné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Fond ochrany vkladov (ďalej len "fond"), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len "príspevky") bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom.

(2) Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

(3) Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.2)


2)
Takže FOV je obyčajná právnická osoba, v ktorej rozhoduje Rada fondu !!!

§ 16

Rada fondu

(1) Najvyšším orgánom fondu je Rada fondu.

(2) Rada fondu sa skladá zo siedmich členov; ich funkčné obdobie je štvorročné. Troch členov Rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uhrádzať príspevky fondu, na schôdzi zástupcov bánk podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak. Dvoma členmi Rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dvoma členmi Rady fondu sú zástupcovia ministerstva financií, ktorých zo zamestnancov ministerstva financií vymenúva a odvoláva minister financií. Každý člen Rady fondu má jeden hlas.3)
Rada FOV je oprávnená !!!


§ 17

Pôsobnosť Rady fondu

(1) Do pôsobnosti Rady fondu (ďalej len "rada") patrí najmä


ch) rozhodovať o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určovať spôsob výplaty náhrad,


k) schvaľovať všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách,

l) schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady,

 

(2) Rozhodnutie rady podpisujú najmenej dvaja členovia rady, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady alebo podpredsedom rady.4)
S toho vyplýva, že ak sa rozhodnú 2 členovia Rady fondu, že ľudia dostanú pri krachu nejakej banky hovno, alebo napr. iba 10% zo svojich vkladov, tak dostanú hovno či sa to niekomu bude páčiť alebo nie !!! (Pozn.: Na Cypre dostali ľudia iba 47,5% zo svojich vkladov).
Členov nájdete tu - http://orsr.sk/vypis.asp ?ID=21019&SID=2&P=05)
Ešte ma zaujala jedna vec uvedená vo 

V Š E O B E C N É   
P O D M I E N K Y
V Y P L Á C A N I A
N Á H R A D
ZA ZÁKONOM CHRÁNENÉ
NEDOSTUPNÉ VKLADY V
BANKÁCH
tu - http://www.fovsr.sk/file s/File/pod_vypl-od2011.pdf

(7)
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška nedostupného vkladu alebo iná výška záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky, ak osobitný zákon neustanovuje inak


S toho vyplýva, že máte iba toľko peňazí v banke, koľko uvedie Vša Banka vo svojom zázname !!! a keďže napr. SLSP je tiež iba akciová spoločnosť, tu - http://orsr.sk/vypis.asp ?ID=19812&SID=2&P=0 zo základným imaním IBA 212 mil. EUR (v čom sú započítané aj budovy banky, stoličky a počítače!) ale je 100% vlastnená Rakúskou sro -čkou EGB Ceps Holding Gmb, nevidím dôvod, prečo by mali uviesť pravdivé údaje o vkladoch ľudí !!!

A cez súdy sa taktiež nedomôžete náhrady resp. vrátenia svojich peňazí v prípade krachu SLSP akciová spoločnosť, nakoľko už v roku 2011 http://www.slsp.sk/downl oads/vyrocna-sprava-slsp-2011.pdf   
mala SLSP vklady od svojich klientov cez 8 034 mil. EUR ale základné imanie a.s. je IBA 212 mil. EUR !!!
6)
A na záver to najdôležitejšie !!!!


Podľa Výročnej správy FOV tu - http://www.fovsr.sk/file s/File/FOV-2012.pdf
 
V roku 2012 objem vkladov v bankovom
sektore na Slovensku dosiahol výšku
45,94 mld. eur. Chránené vklady vzrástli
o 1,45 mld. eur, čo predstavuje nárast o 5,7 %
oproti ultimu roka 2011. Podiel chránených
vkladov na celkových vkladoch bánk
v bankovom sektore predstavuje 58,5 % a ku
koncu roka 2012 suma chránených vkladov
predstavovala 26,89 mld. eur.


Fond získané zdroje z príspevkov bánk
sústreďuje vo fonde príspevkov, ktorý
predstavuje akumulované zdroje Fondu na
prípadné vyplácanie náhrad. Finančné zdroje
Fondu sú pritom uložené na účtoch v
Národnej Banke Slovenska a ku koncu roka 2012 ich
objem predstavoval 145 mil. eur. Zdroje Fondu
sú určené na plnenie jeho úloh
a povinností, stanovených zákonom o ochrane
vkladov, a to hlavne pre potencionálne vyplácanie
náhrad. 


FOV má 145 mil. EUR ktorými AKOŽE chráni 26 890 mil. EUR chránených vkladov ľudí ???!!! 
( IBA 0,53% zo všetkých chránených vkladov)TAKŽE táto veta zo stránky VUB akciová spoločnosť:

- neriskujete, Vaše finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov 
tu - http://www.vub.sk/osobne -financie/sporenie-investovanie/terminov ane-vklady/terminovany-vklad/ 

je absolútna blbosť !!!
 
 
 
 
Ešte stále máte v banke peniaze???